`IV`.Rewrite the sentences 1.The water was so cold that the children couldn’t swim in it `->` The water

`IV`.Rewrite the sentences
1.The water was so cold that the children couldn’t swim in it
`->` The water

2 bình luận về “`IV`.Rewrite the sentences 1.The water was so cold that the children couldn’t swim in it `->` The water”

 1. IV
  1 The water wasn’t warm enough for the children to swim in it
  Hoặc : The water was too cold for the children to swim in it
  Hoặc : It was such cold water that the children couldn’t swim in it
  Hoặc : Such was cold water that the children couldn’t swim in it
  – S + be + so + adj/adv + that + clause
  – S + be + adj/adv + enough + (for sb) + to V
  – S + be + too + adj/adv + (for sb)+ to V 
  – S + be + such + (a/an) + adj + N + that + clause
  – Đảo ngữ của cấu trúc “such…that” : Such + be + adj + N + that + clause 

  Trả lời
 2. IV
  Đáp án:
  Cách 1:The water was too cold to swim in it
  Cách 2: The water wasn’t warm enough for the children to swim in it
  Giải thích:
  -Cấu trúc cách 1: S+be+too+A+to V
  -Cấu trúc cách 2: S+be+A+enough for+N+to V
  – Có too adj to+ V: quá đến nỗi làm gì
  -Có not  enough for sb to V: không đủ để ai làm gì
  -dịch là
  + Cách 1: Nước lạnh quá không thể bơi trong đó
  + Cách 2: Nước không đủ ấm để lũ trẻ bơi trong đó
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới