`IV`.Rewrite the sentences 4.It’s interesting to read this book. `->` This book…

`IV`.Rewrite the sentences
4.It’s interesting to read this book.
`->` This book…

1 bình luận về “`IV`.Rewrite the sentences 4.It’s interesting to read this book. `->` This book…”

  1. 4. This book is interesting to read 
    => Cấu trúc :
    It is + adj + ( for sb ) +  to V <=> S + adj + ( for sb ) to V 
    => Dịch : Cuốn sách này rất thú vị để đọc 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới