`IV`.Rewrite the sentences 6.Peter said he wasn’t feeling well then `->`Peter said “I

`IV`.Rewrite the sentences
6.Peter said he wasn’t feeling well then
`->`Peter said “I

2 bình luận về “`IV`.Rewrite the sentences 6.Peter said he wasn’t feeling well then `->`Peter said “I”

 1. 6. Peter said ” I am not feeling well now “
  => Chuyển đổi từ câu gián tiếp sang trực tiếp : 
  + Chuyển đổi lại :
  – Thì : Quá khứ tiếp diễn ( Wasn’t feeling ) => Hiện tại tiếp diễn ( Am not feeling )
  – Trạng ngữ thời gian : Then -> Now 
  => Reported Speech : Statement
  => Cấu trúc :
  S + said + ( that ) + S + V_{lùi thì} + …. 

  Trả lời
 2. Đáp án: Peter said “I am not feeling well now”
  Gải thích:
  -Cấu trúc gián tiếp: S+said+O+V( lùi thì )+…
  -Vì có câu gián tiếp dùng thì quá khứ tiếp diễn :
  =>Ta lên thì HTTD
  -Ta đổi ngôi : he -> I
  – Ta đổi thời gian: then -> now
  -dịch là Peter nói “Bây giờ tôi không được khỏe”
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới