`IV`.Rewrite the sentences To live on your salary must be hard `->` It

`IV`.Rewrite the sentences
To live on your salary must be hard
`->` It

2 bình luận về “`IV`.Rewrite the sentences To live on your salary must be hard `->` It”

 1. \text{Answer :} It must be hard to live on your salary
  \rightarrow It + is / was / … + to do sth : Như thế nào để làm gì
  \rightarrow Translate : Thật khó để sống bằng đồng lương của bạn
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. To live on your salary must be hard.
  -> It must be hard to live on your salary.
  Dịch: Thật khó để sống bằng đồng lương ít ỏi của bạn.
  Cấu trúc: It + must + V (inf) + ……
  ???????????????????? ????????????????????????

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới