– Làm BT: Chuyển các câu từ chủ động sang bị động a. Mr. Henry teaches the class. b. My father reads books every day. c. I bu

– Làm BT: Chuyển các câu từ chủ động sang bị động
a. Mr. Henry teaches the class.
b. My father reads books every day.
c. I buy this pencil case.
d. Tommy drinks a cup of orange juice.
e. Sam eats sandwiches every morning.
f. Our teacher explained the English grammar point yesterday.
g. The storm destroyed many houses last night.
h. They moved the school to the higher area.
i. My father cleaned this bike yesterday.
j. They built Harvard University in 1636.

2 bình luận về “– Làm BT: Chuyển các câu từ chủ động sang bị động a. Mr. Henry teaches the class. b. My father reads books every day. c. I bu”

 1. Answer:
  a. The class is taught by Mr. Henry.
  b. Books are read by my father every day.
  c. This pencil case is bought.
  d. A cup of orange juice is drunk by Tommy.
  e. Sandwiches are eaten by Sam every morning.
  f. The English grammar point was explained by our teacher yesterday.
  g. Many houses were destroyed by the storm last year.
  h. The school was moved to the higher area.
  i. This bike was cleaned by my father yesterday.
  j. Harvard University was built in 1636.
  -> Cấu trúc câu bị động:
  – thì Hiện tại đơn: S + am/is/are + Ved/V3 + (BY  O)
  + Danh từ là: They/ we/ you/ N(số nhiều) -> tobe “are”
  + Danh từ là: It/ she/ he/ N(số ít) -> tobe “is”
  + Danh từ là: I -> tobe “am”
  – thì Quá khứ đơn: S + was/were + Ved/V3 + (BY  O)
  + Danh từ là: They/ we/ you/ N(số nhiều) -> tobe “were”
  + Danh từ là: I/ It/ she/ he/ N(số ít) -> tobe “was”

  Trả lời
 2. $\text{1. }$The class is taught by Mr. Henry
  $\text{2. }$Books are read by my father every day
  $\text{3. }$This pencil case is bought 
  $\text{4. }$A cup of orange juice is drunk by Tommy
  $\text{5. }$Sandwiches are eaten by Sam every morning.
  $\text{6. }$The English grammar point was explained by our teacher yesterday
  $\text{7. }$Many houses were destroyed by the storm last year.
  $\text{8. }$The school was moved to the higher area.
  $\text{9. }$This bike was cleaned by my father yesterday.
  $\text{10. }$Harvard University was built in 1636.
  – Cấu trúc bị động thì Hiện tại đơn: ( từ câu a đến câu e):
  (+) S+ am/is/are+ V-ed/ bqt+ (by+O)
  (-) S+ am not/ isn’t/ aren’t+ V-ed/ bqt+ (by+O)
  (?) Wh-question+ am/is/are+ S+ V_ed/ bqt+ (by+O)?
  – Trong đó: 
  I+ am
  He/ she/ it/ Danh từ số ít+ is
  They/ we/ you/ Danh từ số nhiều+ are
  – Cấu trúc bị động thì Quá khứ đơn ( từ câu f đến j): 
  (+) S+ was/were+ V_ed/ bqt+ (by+O)
  (-) S+ wasn’t/ weren’t+ V_ed/ bqt+ (by+O)
  (?) Wh-question+ was/were+ S+ V_ed/ bqt+ (by+O)
  – Trong đó: 
   We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were
                    I/He/ She/ It / Danh từ số ít+ was
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới