Last night / when /I /come/home/children/have/dinner.

Last night / when /I /come/home/children/have/dinner.

2 bình luận về “Last night / when /I /come/home/children/have/dinner.”

 1. Last night / when /I /come/home/children/have/dinner.
  –> Last night, when I came home, children were having dinner
  – Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ
  => Cấu trúc: WHEN + S + V_ed (quá khứ đơn), S + was/ were + V_ing (quá khứ tiếp diễn)

  Trả lời
 2. ⇒ Last night when I came home, children were having dinner.
  When + simple past, past continuous
  – Diễn tả 1 hành động đang diễn ra, 1 hành động ngắn xen vào
  Cấu trúc: When + S + Ved/C2 + O, S + was/were + Ving + O
  Dịch: Tối qua khi tôi về nhà, bọn trẻ đang ăn tối.

  Trả lời

Viết một bình luận