Maria helped John with his homework yesterday Đặt câu hỏi cho từ gạch chân ( từ gạch chân là : helped John with his homework)

Maria helped John with his homework yesterday
Đặt câu hỏi cho từ gạch chân ( từ gạch chân là : helped John with his homework)Viết một bình luận

Câu hỏi mới