Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: The longest bridge of the country _ _ last year.
A. was built B. builds C. was building D. has built
Question 2: The football match is interesting, ___ _?
A. was it B. has it C. isnt it D. wasnt it
Question 3: My aunt bought a _ watch last week.
A. red Korean nice B. Korean red nice C. nice Korean red D. nice red Korean
Question 4: __ _ interesting the project is, the more the students can learn from it.
A. Most B. The more C. More D. Most of
Question 5: When their dad came home, the kids __ _ the Christmas tree.
A. have decorated B. are decorating C. decorate D. were decorating
Question 6: My family share the housework. My father helps my mother _ the dishes.
A. wash through B. wash over C. wash away D. wash up
Question 7: Teenagers should do more sport _ it is good for them.
A. because of B. despite C. because D. although
Question 8: Thomas bought that pen at a low __ _ at a local shop yesterday.
A. price B. fair C. salary D. fee
Question 9: My father often watches the news _ the morning.
A. at B. on C. in D. up
Question 10: Jane gets up at 5 a.m. to __ _ morning exercise.
A. play B. bring C. do D. make
Ko cần giải thích ak

1 bình luận về “Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question”

 1. 1. A.
  – last year -> thì QKD
  – Chủ ngữ là đối tượng bị tác động -> Bị động thì QKD
  – Cấu trúc: S + was/were + VpII + (by + O)
  – Chủ ngữ số ít=> Đi với tobe was
  2. C.
  – Phần mệnh đề và phần đuôi luôn đối nhau -> Loại A, B 
  – Phần mệnh đề tobe chia là is (thì HTD) -> Loại D
  – Cấu trúc: S + am/is/are + N/adj/… + O, isn’t/aren’t + đại từ tương ứng của S?
  3. D
  – nice (Opinion) – red (Color) – Korean (Origin) 
  – Theo quy tắc “OSACOMP” -> Ta sắp xếp Opinion -> Color – Orgin = nice red Korean
  4. B.
  – Cấu trúc: The more + adj + S + V, the + adj 
  5. D.
  – Diễn tả một hành động đang xảy ra thì bị một hành động khác chen vào
  – Cấu trúc: When + S + V-ed (QKD), S + was/were + V-ing + O (QKTD)
  6. D
  – wash up: rửa sạch (đi với những danh từ như: bát, đĩa) – Với nghĩa này 
  7. C
  – Loại C (Mệnh đề ko đi với because of. Because of + N/Np/V-ing)
  – Loại B và D (Sai nghĩa)
  – Cấu trúc: Clause + because + Clause: vì – Chỉ nguyên nhân
  Tạm Dịch: Thanh thiếu niên nên chơi thể thao nhiều hơn vì nó rất tốt cho họ.
  8. A.
  – low price: giá cả thấp 
  9. C.
  – in the morning: buổi sáng
  10. C
  – do morning exercise: tập thể dục buổi sáng
  – Còn lại ko hợp V

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới