martin still finds it strange to speak english every day (USED) Martin still has not

martin still finds it strange to speak english every day (USED)
Martin still has not

2 bình luận về “martin still finds it strange to speak english every day (USED) Martin still has not”

 1. Answer : Martin still has not been/got used to speaking English every day
  ** / Có thể dùng “been” hoặc “got” /
  – Be/Get + used to + V-ing : Đã quen làm gì (ở hiện tại)
  ne Find it strange + to V-inf : Thấy lạ khi làm gì
  – HTHT :  S + have/has + V3 / Ved + ….
  – Be -> Been
  – Dịch : Martin vẫn chưa quen nói tiếng Anh mỗi ngày
  = Đề :  Martin thấy lạ khi nói tiếng Anh mỗi ngày
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận