“My sister painted this picture last week,” Mary said to me.

“My sister painted this picture last week,” Mary said to me.

2 bình luận về ““My sister painted this picture last week,” Mary said to me.”

 1. Đáp án: Mary said to me that her sister had painted this picture the week before
  -Cấu trúc câu tường thuật: S+said+O+V ( lùi thì )+..
  -Có Verb ở câu trực tiếp là QKĐ
  $\Rightarrow$Verb ở câu tường thuật dùng thì QKHT
  -Có last week dùng ở câu trực tiếp
  $\Rightarrow$Câu tường thuật dùng week before
  -dịch là Mary nói với tôi rằng em gái cô ấy đã vẽ bức tranh này tuần trước
  $#tytyrrte$

  Trả lời
 2. Mary said to me that her sister had painted this picture the previous week.
  __________________________
  Câu gián tiếp: S+said+(to O)+(that)+S2+V (lùi thì)+…
  Động từ trong câu gián tiếp phải được lùi thì, chủ từ, trạng từ chỉ nơi chốn và địa điểm, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu (nếu có) phải được thay đổi.
  – Đổi tính từ sở hữu: my -> her
  – Lùi thì: thì quá khứ đơn -> thì quá khứ hoàn thành
  – Đổi trạng từ chỉ thời gian: last week -> the previous week (hoặc the week before)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới