nasa said they ….(land) their spaceship safely the previous day

nasa said they ….(land) their spaceship safely the previous day

2 bình luận về “nasa said they ….(land) their spaceship safely the previous day”

 1. had landed
  ________________________________________
  “the previous day” là “yesterday” trong câu trực tiếp -> động từ của câu trực tiếp chia thì quá khứ đơn
  Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, thì quá khứ đơn được lùi thì thành thì quá khứ hoàn thành
  Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành: S+had+V3/V_ed+…

  Trả lời
 2. Câu trả lời là:
  Nasa said they ….(land) their spaceship safely the previous day
  => had landed
  => the previous day là DHNB của câu gián tiếp ở thì quá khứ đơn
  => Cấu trúc: S + had + V(p.p)…

  Trả lời

Viết một bình luận