Our friends live close_______. A. By B. To C. With D. From Giải thích chi tiết giùm e luôn ạ

Our friends live close_______.
A. By
B. To
C. With
D. From
Giải thích chi tiết giùm e luôn ạ

2 bình luận về “Our friends live close_______. A. By B. To C. With D. From Giải thích chi tiết giùm e luôn ạ”

 1. Our friends live close_______.
  A. By
  B. To
  C. With
  D. From
  -> Chọn A. By
  -> Close by = nearby : gần đây 
  -> Close to + SO/Sth : gần với cái gì/ai đó
  -> Close with : Đến sát gần, dịch lại gần.
  -> Close from _ Close không đi với from

  Trả lời
 2. Our friends live close_______. A. By B. To C. With D. From
  – Close by : gần đây 
  – Close to : gần với ai
  – Close with : đóng cái j
  – Close with : đóng từ
  —-> Trong trường này nên dùng close by hơn vì loại được 2 cái cuối còn to thì theo sau phải là chủ ngữ nữa nên cũng loại.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới