1.for/at/yesterday./the bus/They/8 o’ clock/were/waiting => 2.asked/music. /if/enjoyed/I /to/him/he/listening<

1.for/at/yesterday./the bus/They/8 o’ clock/were/waiting

=>

2.asked/music. /if/enjoyed/I /to/him/he/listening

=>

3.to/interesting/It/books. /is/read/English

=>

4.washing/me?/Would/mind/the dishes/you/for

=>

Giúp mik nha

Cảm ơn

2 bình luận về “1.for/at/yesterday./the bus/They/8 o’ clock/were/waiting => 2.asked/music. /if/enjoyed/I /to/him/he/listening<”

 1. 1, They were waiting for the bus at 8 o’clock yesterday .
  ( Công thức : Sb + was/were + V-ing + 1 thời gian nhất định trong quá khứ )
  2, I asked he if him enjoyed listening to music .
  ( Công thức : Sb + Ved/3…. )
  3, It is interesting to read English books .
  ( Công thức : O + be + ing + to + V nguyên thể… )
  4, Would you mind washing the dishes for me ?
  ( Công thức : Would + Sb + mind + V-ing… )
  CHÚC BN HỌC TỐT<3

  Trả lời
 2. 1. They were waiting for the bus at 8 o’clock yesterday.
  – DHNB: At 8 o’clock yesterday -> chia QKTD
  – Cấu trúc QKTD: S + was/were + V-ing + …
  – At + thời gian cụ thể: Vào lúc..
  2. I asked him if he enjoyed listening to music.
  – Câu tường thuật dạng Yes/No question:
  @ S + asked/wondered/wanted to know + (O) + if/whether + S + V(lùi thì)
  – Enjoy + Ving: yêu thích làm gì…
  3. It is intereting to read English book.
  – Cấu trúc:
  @ It is + adj + (for sb) + toV(bare): Ai đó như thế nào để làm gì..
  4. Would you mind washing the dishes for me ?
  – Would you mind + V-ing ?: Bạn có phiền….hay không?

  Trả lời

Viết một bình luận