Giải và ghi cấu trúc mỗi câu 1.Nobody has used this machine for years This machine…..,…….. 2.Pleas

Giải và ghi cấu trúc mỗi câu

1.Nobody has used this machine for years

This machine…..,……..

2.Please son’s smoke in the kitchen

Would you mind……..

3 you can get off this train at bath

This train………….

4.the repairman is going to repair my car next week.

We are going to have……….

5.it was such an interesting flim that we watched it several times.

The flim ………..

6. “Where are you going next weekend?” Ann said to hanh

Ann asked ……..

7.we spent one hour painting the school gate.

It took ……..

Giúp mik với ạ

2 bình luận về “Giải và ghi cấu trúc mỗi câu 1.Nobody has used this machine for years This machine…..,…….. 2.Pleas”

 1. 1.This machine hasn’t been used for years
  \rightarrow BĐ – HTHT : S + have / has + been + VpII ( by O )
  2.Would you mind not smoking in the kitchen ?
  \rightarrow Would you mind + ( not ) V-ing ? : Bạn có phiền ?
  3.This train can be got off at bath
  \rightarrow BĐ – Can : S + can be + VpII ( by O )
  4.We are going to have my car repaired by the repairman next week
  \rightarrow BĐ Sai khiến : S + have / get + sth + VpII ( by O )
  5.The film was so interesting that we watched it several times
  \rightarrow S + is / am / are / ,,, + so adj + that + Clause : Quá … đến nỗi mà …
  6.Ann asked Hanh where she was going the following weekend
  \rightarrow Tường thuật NV ( Wh ) :
  => S + asked + O + wh + S + V ( Lùi thì )
  \rightarrow HTTD -> QKTD : S + was / were + V-ing
  7.It took us one hour to paint the school gate
  \rightarrow It + takes / took + sb + time + to do sth : Mất thời gian để làm gì
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1. This machine hasn’t been used for years.
  ( Dạng bị động của thì hiện tại hoàn thành:
  $S+has/have+(not)+been+VpII+…$)
  2. Would you mind not smoking in the kitchen?
  ( Would you mind+ (not)+ Ving….?: Bạn có phiền nếu (không) làm gì…?)
  3. This train can be got off at bath.
  ( Dạng bị động của động từ khuyết thiếu:
  S+Từ khuyết thiếu+be+VpII….)
  4. We are going to have my car repaired by the repairman next week.
  ( $have+st+VpII+(by +sb)$: có cái gì được làm gì bởi ai đó)
  5. The film was so interesting that we watched it several times.
  ( $S+be+so+adj+that+S+V$: cái gì/ai đó như thế nào đến nỗi mà…..)
  6. Ann asked Hanh where she was going next week.
  Áp dụng công thức chung của câu trực tiếp gián tiếp dạng câu hỏi có từ để hỏi:
  $\text{S+asked+(O)/wanted to know/wondered+WH/H+S+V+…}$
  – Lùi thì : hiện tại tiếp diễn -> quá khứ tiếp diễn
  – Chuyển đổi chủ ngữ: You -> she)
  7. It  took us one hour to paint the school gate.
  ( spend+ khoảng thời gian+ Ving+…
  = take + sb+ khoảng thời gian+ to V+…)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới