I. Choose the word whose underlined part is pronounceddifferently from the others. (1 point) 1. A. state​​​B. aquati

I. Choose the word whose underlined part is pronounceddifferently from the others. (1 point)

1. A. state​​​B. aquatic​​C. prade​​ D. volcano

2. A. mudslide​​B. disaster​​C. kilt​​​ D. litter

3. A. dump​​​B. erupt ​​C. bury​ D. puzzle

4. A. evacuated​​B. erupted​​C. provided​​ D. raged

II. Choose the word or phrase which best completes each sentence. (3 points)

5. In the 1980s, acid rain resulted ______ widespread damage to forests in the areas.

A. to​​ B. in​​ ​C. at ​​ ​ D. on

2 bình luận về “I. Choose the word whose underlined part is pronounceddifferently from the others. (1 point) 1. A. state​​​B. aquati”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  I. 
  1. B (âm /ə/ còn lại âm /eɪ/)
  2. A (âm /aɪ/ còn lại /ɪ/)
  3. C (âm /e/ còn lại âm /ʌ/)
  4. D (âm /d/ còn lại âm /id/)
  II
  5. B. in
  – Result in sth: dẫn đến/kết quả nào đó…
  – In the 1980s -> DHNB của thì QKĐ – vào những năm 1980 là thời gian trong quá khứ
  – Cấu trúc: S + V2/ed + …
  $T$ạm dịch: Vào những năm 1980, mưa axit đã dẫn đến thiệt hại trên diện rộng tới các khu rừng trong khu vực.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới