/p/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ Ghi thành chữ sẽ như thế nào

/p/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/
Ghi thành chữ sẽ như thế nào

1 bình luận về “/p/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ Ghi thành chữ sẽ như thế nào”

 1. => /p/ khi viết bằng từ là “-p” 
  – VD: help ; appear ; party ;… 
  => /k/ khi viết bằng từ là “-k”
  – VD: kid ; talk ; look ;…
  => /f/ khi viết bằng từ gồm có các dấu hiệu là “-gh” ; “ph” ; “-f” 
  – VD: laugh ; phone ; fine ;… 
  => /θ/ khi viết bằng từ là “-th” (ra hơi, ko ra âm)
  – VD: think ; both ; mouth ; …
  => /s/ khi viết bằng từ là “-s” 
  – VD: sausage ; sick ; this ;…
  => /ʃ/ khi viết bằng từ gồm các dấu hiệu là “-tion” ; “-sh” 
  – VD: nation ; vacation ; she ; shop ;…
  Ngoại lệ: machine, sure, sugar, ocean, social, special, … 
  => /tʃ/ khi viết bằng từ gồm các dấu hiệu là “-ch” ; “-ture”
  – VD: chance ; church ; picture ; nature ;… 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới