Làm và giải thích Lan will bring.. …lunch box to school tomorrow A. the B. these C. an D.

Làm và giải thích

Lan will bring.. …lunch box to school tomorrow

A. the

B. these

C. an

D. a

each sentence so that it has similar meaning to the first one:

1. No one can run faster than Nam in his class. – Nam runs….Viết một bình luận

Câu hỏi mới