Mary__________(give) me tonys address before she left

Mary__________(give) me tonys address before she left

2 bình luận về “Mary__________(give) me tonys address before she left”

 1. $\Longrightarrow$ $\text{Had given}$
  $\rightarrow$ QKHT + before + QKT.
  $\rightarrow$ QKHT : S + had + P2.
  $\rightarrow$ Give – Gave – Given : Đưa cho
  $\rightarrow$ Mary đã cho tôi địa chỉ của Tony trước khi cô ấy rời đi.

  Trả lời
 2. Mary had given  me tonys address before she left
  -> S  + had + P2 + before + S + V(ed/cột 2) +…: diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ 
  Hành động xảy ra trước : Mary had given  me tonys address (Mary đã cho tôi địa chỉ của Tony)
  – give – gave – given : đưa cho 
  TRANS : Mary đã cho tôi địa chỉ của Tony trước khi cô ấy rời đi

  Trả lời

Viết một bình luận