Rewrite the sentences so that it stays the same meaning 1.review your lesson hard or you won’t do the test we

Rewrite the sentences so that it stays the same meaning

1.review your lesson hard or you won’t do the test well

If…….

2.the people will protect the environment now. The environment will be nicer

If……

3.stop swimming in that lake, or you will have skin rashes

If…….

2 bình luận về “Rewrite the sentences so that it stays the same meaning 1.review your lesson hard or you won’t do the test we”

 1. Answer:
  1. If you don’t review your lesson hard, you won’t do the test well.
  2. If the people protect the environment nowc the environment will be nicer.
  3. If you don’t stop swimming in that lake, you will have skin rashes.
  ============ 
  + Cấu trúc câu điều kiện loại 1: 
  – Mệnh đề phụ-THĐ: If + S + Vs/es
  – Mệnh đề chính-TTLĐ: S + will + V_nguyên mẫu
  –  Diễn tả một hành động hoặc sự việc nào đó xảy ra ở Hiện tại hoặc Tương lai
  + Cấu trúc thì Hiện tại đơn:
  (+) S + Vs/es
  (-) S + don’t/doesn’t + V_nguyên mẫu
  (?) Do/Does + S + V_nguyên mẫu?
  + Cấu trúc thì Tương lai đơn:
  (+) S + will + V(inf)
  (-) S +  won’t + V_nguyên mẫu
  (?) Will + S + V_nguyên mẫu?

  Trả lời
 2. 1.If you don’t review your lesson hard, you won’t do the test well.
  2.If the people protect the environment now, the environment will be nicer.
  3.If you don’t stop swimming in that lake, you will have skin rashes.
  @Cấu trúc câu điều kiện Loại 1 : 
  If + S + V (s/es/ies), S + will/should/may/can…+ V_inf
  =>Cấu điều kiện Loại 1 là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Trong câu điều kiện Loại 1, vế đầu nói về một điều kiện có thể thực sự xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai ( chứa If ), vế sau chỉ kết quả có thể thực sự xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới