The viet people have many . My mum from work every day A. Tradition b. Traditional c. Culture d. customary

The viet people have many . My mum from work every day

A. Tradition b. Traditional c. Culture d. customary

2 bình luận về “The viet people have many . My mum from work every day A. Tradition b. Traditional c. Culture d. customary”

 1. Giải đáp: A
  – many + danh từ đếm được số nhiều/danh từ không đếm được
  – tradition (n): truyền thống
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới