Tim cleand the kitchen yesterday The kitchen….

Tim cleand the kitchen yesterday

The kitchen….

2 bình luận về “Tim cleand the kitchen yesterday The kitchen….”

  1. \text{Giải đáp :} The kitchen was cleaned by Tim yesterday
    \rightarrow BĐ – Thì QKĐ : S + was / were + V3 / PII ( by O )
    \text{# Kirigiri}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới