tìm lỗi sai he has met just him today

tìm lỗi sai

he has met just him today

2 bình luận về “tìm lỗi sai he has met just him today”

  1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
    Answer: Sai “has met just” sửa lại “has just met”
     Thì HTHT: S + has/have + just + V3/ed + …
    Tạm dịch: Anh ấy vừa gặp anh ta hôm nay

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới