Viết 1 đoạn văn 5 câu nói về ô nhiễm nước ạ Mong mn giúp e!!!

Viết 1 đoạn văn 5 câu nói về ô nhiễm nước ạ

Mong mn giúp e!!!

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn 5 câu nói về ô nhiễm nước ạ Mong mn giúp e!!!”

 1. I am living next to a small river and it is seriously polluted. Water pollution is the contamination of drinking water by toxic pollutants, created by human activities. The entire water source is polluted, through many sources such as urban flows, agriculture, industry, sediment, leeches from landfills, animal waste and other human activities. All pollutants are very harmful to the environment. Human population is increasing day by day and therefore their needs and competition lead to pollution to the highest level. We need to follow some drastic changes in our habits to save the earth and continue our ability to live here.
  dịch 
  Tôi đang sống cạnh một con sông nhỏ và nó đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm nước uống bởi các chất ô nhiễm độc hại, được tạo ra bởi các hoạt động của con người. Toàn bộ nguồn nước bị ô nhiễm, thông qua nhiều nguồn như dòng chảy đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, trầm tích, đỉa từ bãi rác, chất thải động vật và các hoạt động khác của con người. Tất cả các chất gây ô nhiễm đều rất có hại cho môi trường. Dân số loài người đang tăng lên từng ngày và do đó nhu cầu và sự cạnh tranh của họ dẫn đến ô nhiễm đến mức cao nhất. Chúng ta cần tuân theo một số thay đổi mạnh mẽ trong thói quen của mình để cứu trái đất và tiếp tục khả năng sống ở đây.

  Trả lời
 2. Water pollution is a serious problem that affects many countries around the world. It occurs when pollutants such as chemicals, waste and other harmful substances are discharged into bodies of water, such as rivers, lakes and oceans. This can have a devastating impact on aquatic life, as well as on human health if contaminated water is consumed. To prevent water pollution, it is important for individuals and industries to take responsibility for their actions and to properly dispose of waste and pollutants in a safe and responsible manner.
  Dịch văn:
  Ô nhiễm nước là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Nó xảy ra khi các chất ô nhiễm như hóa chất, chất thải và các chất độc hại khác được thải vào các vùng nước, chẳng hạn như sông, hồ và đại dương. Điều này có thể có tác động tàn phá đối với đời sống thủy sinh, cũng như sức khỏe con người nếu sử dụng nước bị ô nhiễm. Để ngăn ngừa ô nhiễm nước, điều quan trọng là các cá nhân và ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và xử lý đúng cách chất thải và chất gây ô nhiễm một cách an toàn và có trách nhiệm.

  Trả lời

Viết một bình luận