Viết từ gợi ý thÀnh 1 câu hoàn chỉnh (2cách : so sánh kép và so sánh hơn) Miss trang/ good/ her sister The boy

Viết từ gợi ý thÀnh 1 câu hoàn chỉnh (2cách : so sánh kép và so sánh hơn)

Miss trang/ good/ her sister

The boys / strong / the girls

1 bình luận về “Viết từ gợi ý thÀnh 1 câu hoàn chỉnh (2cách : so sánh kép và so sánh hơn) Miss trang/ good/ her sister The boy”

 1. Trả lời:
                     Chọn so sánh hơn
   
  Miss Trang is gooder than her sister
  The boys is stronger than the girls 
  Công thức:  S1 + is/am/are + Tính từ ngắn + er + than + S2
  Đó là so sánh Hơn còn so sánh Nhất thì bao giờ bạn ra bài tập thì mình giúp

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới