While the teacher was explaining to the whole class, she___carefully A. didnt listen B. wasnt listening C. had

While the teacher was explaining to the whole class, she___carefully

A. didnt listen B. wasnt listening

C. had listened D. wasnt listened

Đáp án là A

Vì sao lại chọn A vậy mn, mình chọn B vì 2 sự việc xảy ra đồng thời (trong lúc cô giáo giải thích cho cả lớp, cô ấy không nghe giảng)Viết một bình luận

Câu hỏi mới