Peter : “…….?” – Mary : ” well, i’d like to see that dress ” a. do you want anything b.may i help you c.what would you li

Peter : “…….?” – Mary : ” well, i’d like to see that dress ”
a. do you want anything
b.may i help you
c.what would you like
d.what do you want to do

1 bình luận về “Peter : “…….?” – Mary : ” well, i’d like to see that dress ” a. do you want anything b.may i help you c.what would you li”

  1. @ Su
    – Giải đáp: B. May I help you
    – may i help you : tôi có thể giúp gì cho bạn
    – Câu hỏi “May + S1 + help + S2?” hợp với ngữ cảnh trong câu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới