Phát âm a. although b. there c. ethnic d. gather gạch chân th a. seaside b. peacefui

Phát âm
a. although b. there c. ethnic d. gather gạch chân th
a. seaside b. peacefui c. bean d. ocean gạch chân ea
giúp mình với ạ có 2 câu thôiViết một bình luận

Câu hỏi mới