Playing sports is more time-saving than playing computer games. Playing computer games……………

Playing sports is more time-saving than playing computer games.
Playing computer games……………

2 bình luận về “Playing sports is more time-saving than playing computer games. Playing computer games……………”

 1. * Playing computer games isn’t as time-saving as playing sports.
  → Có cụm từ time-saving: tiết kiệm thời gian
  → Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S_1 + be(not) + more + adj dài + than + S_2
  → Cấu trúc so sánh không ngang bằng với tính từ: S_1 + be not + as + adj + as + S_2
  Dịch: Chơi thể thao thì tiết kiệm thời gian hơn là chơi trò chơi trên máy tính.
  → Chơi trò chơi trên máy tính không tiết kiệm thời gian bằng chơi thể thao.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Playing sports is more time-saving than playing computer games.
  Tạm dịch: Chơi thể thao tiết kiệm thời gian hơn chơi game trên máy tính.
  C1: -> Playing computer games is not as time-saving as playing sports.
        Tạm dịch: Chơi game trên máy tính không tiết kiệm thời gian như chơi thể thao.
        Cấu trúc: S + not V + as + adj/adv + as + O + …
  C2: -> Playing computer games is less time-saving than playing sports.
         Tạm dịch: Chơi game trên máy tính ít tiết kiệm thời gian hơn so với chơi thể thao.
         Cấu trúc: S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun + …
  #Bright

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới