Pronunciation a. oceanic b. limestone c.compost d. slope a. mixture b. victim c. tribe d

Pronunciation
a. oceanic b. limestone c.compost d. slope
a. mixture b. victim c. tribe d.isntiute
a . mouse b. found c. sound d. through
a. suggested b. collected c. melted d. based
a. lived b. received c. looked d. played

2 bình luận về “Pronunciation a. oceanic b. limestone c.compost d. slope a. mixture b. victim c. tribe d”

 1. 1. C (âm /ɒ/ còn lại âm /əʊ/)
  2. C (âm /aɪ/ còn lại âm /ɪ/)
  3. D (âm /u:/ còn lại âm /aʊ/)
  4. D (âm /t/ còn lại âm /ɪd/)
  5. C (âm /t/ còn lại âm /d/)

  Trả lời
 2. a. oceanic        b. limestone         c.compost             d. slope
     -> C
  Giải thích:    C phát âm là /ɑː/,    còn lại phát âm là /oʊ/
  _____________________________________________
  a. mixture          b. victim           c. tribe          d.institute
     -> C
  Giải thích:    C phát âm là /ɑɪ/,    còn lại phát âm là /ɪ/
  _____________________________________________
  a. mouse           b. found              c. sound             d. through
     -> D
  Giải thích:    D phát âm là /uː/,    còn lại phát âm là /ɑʊ/
  _____________________________________________
  a. suggested       b. collected         c. melted       d. based
     -> D
  Giải thích:    D phát âm là /t/,    còn lại phát âm là /id/
  ______________________________________________
  a. lived           b. received            c. looked          d. played
     -> C
  Giải thích:    C phát âm là /t/,    còn lại phát âm là /d/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới