Question 1: The Lion team performed more successfully than the Rabbit team. `->` The Rabbit team performed___________________

Question 1: The Lion team performed more successfully than the Rabbit team.
`->` The Rabbit team performed_______________________________________________________.
Question 2: Nam enjoys watching films.
`->` Nam is_______________________________________________________________________.
Question 3: Tuan loves to play football.
`->` Tuan is_______________________________________________________________________.

2 bình luận về “Question 1: The Lion team performed more successfully than the Rabbit team. `->` The Rabbit team performed___________________”

 1. Question 1 : The Rabbit team performed less successfully than The Lion Team.
  – So sánh hơn đối với trạng từ.
  +) Trạng từ ngắn : S1 + V + short adv-er + than + S2
  +) Trạng từ dài : S1 + V + more + long adv + than + S2
  – Sau động từ “performed” cần 1 trạng từ nên dùng trạng từ “successfully” (một cách thành công)  
  – more : nhiều hơn >< less : ít hơn 
  – Tạm dịch : Đội Thỏ thực hiện kém thành công hơn Đội Sư Tử.
  Question 2 : Nam is interested in watching films.
  – be interested in + N/V-ing : hứng thú ở cái gì/làm gì đó.
  – enjoy + N/V-ing : thích cái gì/làm gì
  *Có thể thay thế “is interested in” bằng “is fond of/is keen on” 
  Question 3 : Tuan is interested in playing football.
  – be interested in + N/V-ing : hứng thú ở cái gì/làm gì đó.
  – love + N/to V/V-ing ; yêu thích cái gì/làm gì đó. 
  *Có thể thay thế “is interested in” bằng “is fond of/is keen on” 
  @ be fond of/be keen on + N/V-ing : thích cái gì/làm gì.

  Trả lời
 2. Question 1: The Rabbit team performed less successfully than the Lion team.
  – So sánh kém với trạng từ dài : less + adv.
  – Dịch : Đội Thỏ biểu diễn kém thành công hơn đội Sư Tử.
  Question 2: Nam is interested in watching films.
  – enjoy/ love/ like doing sth : thích làm gì = be fond of/ be interested in/ be keen on doing sth.
  Question 3 : Tuan is fond of playing football.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới