Read the passage and fill the suitable word in the blank: We can choose our friends, but we cannot choose our relativ

Read the passage and fill the suitable word in the blank:
We can choose our friends, but we cannot choose our relatives. That does not mean that members of our (1) ………………………………… cannot also be our friends. Many children have a very (2) ……. relationship with their parents, and they see them as friend. Of course when you are a teenager, there are times (3) ……. you do not get on very well with your parents, or they can get angry with you. That’s only natural. There are times when you want to be independent and decide things by (4) …… . After all, nobody is perfect , and we are all (5)…… mistakes. But your parents understand that. When you grow up , you will see that you have many things in common with your mum and dad.

2 bình luận về “Read the passage and fill the suitable word in the blank: We can choose our friends, but we cannot choose our relativ”

 1. (1) family
  – Chúng ta ko thể chọn được người thân -> Điều đó ko có nghĩa là thành viên của gia đình ko thể là bn. (family (n): gia đình) 
  (2) good
  – good relationship: mối quan hệ tốt (với bố mẹ)
  – Cần điền một tính từ do đứng trước có very bổ nghĩa + để bổ nghĩa cho relationship
  (3) when
  – When: Khi
  – Có những lúc khi mà bn ko làm tốt thì bố mẹ bn có thể sẽ tức giận với bạn. 
  (4) yourself
  – by yourself: bằng chính bản thân mình (by thường đi với đại từ phản thân)
  – Chủ ngữ là you (when you want) -> yourself: bản thân bạn 
  (5) make 
  – make mistakes: mắc lỗi (cụm từ)

  Trả lời
 2. (1) family
  – Members of family: Thành viên trong gia đình 
  – Dựa vào nghĩa câu trước “We can choose our friends, but we cannot choose our relatives.” → Chúng ta có thể chọn bạn, nhưng chúng ta không thể chọn người thân của mình
  → Điều đó không có nghĩa là thành viên trong gia đình của chúng ta không thể cũng trở thành bạn. 
  (2) good
  – Have a good relationship with sb: Có mối quan hệ tốt với ai
  → Nhiều trẻ em có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ và coi họ như bạn bè.
  (3) when
  – T TQH chỉ thời gian, thay thế cho cụm từ there are times
  → Tất nhiên khi bạn còn là một thiếu niên, có những lúc bạn không hòa thuận với cha mẹ của mình, hoặc họ có thể nổi giận với bạn.
  (4) yourself
  – Decided by yourself: Quyết định bởi bản thân bạn
  → Có những lúc bạn muốn tự lập và tự mình quyết định mọi việc.
  (5) make
  – Make mistakes: Phạm sai lầm
  → Rốt cuộc, không ai là hoàn hảo, và tất cả chúng ta đều phạm sai lầm.
  # Kanao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới