REORDER THE WORDS TO MAKE MEANINGFUL SENTENCES. 3, London/ by/ England’s capital,/ is/ it/ is/ and/ visited/ millions/ of/ ea

REORDER THE WORDS TO MAKE MEANINGFUL SENTENCES.
3, London/ by/ England’s capital,/ is/ it/ is/ and/ visited/ millions/ of/ each year/ tourists
4, I/ lived/ if/ I/ speak/ speaking/ English/ English/ fluently/ in/ an/ world/ country
5, Famous/ natural beauty,/ a/ Scotland/ is/ for/ culture and tradition/ country/ of/ also
6, Saint Patrick’s Day/ on/ is/ annually/ March 17/ in/ Northern Ireland/ celebrated
7, By the 1770’s/ Britain/ had/ a number of/ in/ established/ North America/ colonies

2 bình luận về “REORDER THE WORDS TO MAKE MEANINGFUL SENTENCES. 3, London/ by/ England’s capital,/ is/ it/ is/ and/ visited/ millions/ of/ ea”

 1. 3. London is England’s capital, and it is visited by millions of tourists each year.
  -> Câu bđộng: Thì HTĐ: S + is/am/are + V3/ed + (by O)
  4. If I lived in an English speaking country, I would speak English fluently.
  -> Câu đk loại 2: If + S + V2/ed, S + would/could + V(bare)
  5. Famous for natural beauty, Scotland is also a country of culture and tradition.
  -> Famous for st ~ nổi tiếng với
  6. Saint Patrick’s Day is annually celebrated on 17 March in Northern Ireland
  -> Câu bđộng: Thì HTĐ: S + is/am/are + V3/ed + (by O)
  7. By the 1770’s, Britain had established a number of colonies in North America.
  -> Thì QKHT: S + had + (not) + V3/ed

  Trả lời
 2. 3 London is England’s capital, and it is visited by millions of tourists each year.
  – Bị động HTĐ: S + is/am/are + PII (by O)
  – and: và => để nối 2 vế câu hoặc các từ cùng loại
  -> Tạm dịch: London là thủ đô của nước Anh và được hàng triệu khách du lịch ghé thăm mỗi năm.
  4 If I lived in an English speaking country, I would speak English fluently
  – Câu điều kiện loại 2: If + S + V (QKĐ), S + would/could + V
  -> Tạm dịch: Nếu tôi sống ở một quốc gia nói tiếng Anh, tôi sẽ nói tiếng Anh trôi chảy
  5 Famous for natural beauty, Scotland is also a country of culture and tradition
  – famous for sth: nổi tiếng với cái gì
  -> Tạm dịch: nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, Scotland cũng là một quốc gia của văn hóa và truyền thống
  6 Saint Patrick’s Day is annually celebrated on 17 March in Northern Ireland
  – in + tên nước
  – on + ngày tháng
  – Bị động HTĐ: S + is/am/are + PII (by O)
  -> Tạm dịch: Ngày Thánh Patrick được tổ chức hàng năm vào ngày 17 tháng 3 tại Bắc Ireland
  7 By the 1770’s, Britain had established a number of colonies in North America.
  – có by the 1770’s => QKHT: S + had (not) + PII
  – a number of + N (số nhiều)
  – Tạm dịch: vào những năm 1770, Anh đã thành lập một số thuộc địa ở Bắc Mỹ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới