Reported speech 1. He said: “They were here three months ago” => He said…….. 2. They said: “We visited her this morning”

Reported speech
1. He said: “They were here three months ago”
=> He said……..
2. They said: “We visited her this morning”
=> They said
3. “We don’ t open the laboratory today”. Mr. Minh said
=> Mr. Minh said

2 bình luận về “Reported speech 1. He said: “They were here three months ago” => He said…….. 2. They said: “We visited her this morning””

 1. 1. He said they had been there three months before.
  – QKĐ -> QKHT
  – here -> there
  – ago -> before
  2. They said they had visited her that morning.
  – QKĐ -> QKHT
  – this -> that
  – we -> they
  3. Mr. Minh said that they didn’t open the laboratory that day.
  – HTĐ -> QKĐ
  – this -> that
  – we -> they 
  @ Câu tường thuật dạng kể : S + said / said to O / told O ( that ) + S + V ( lùi thì )

  Trả lời
 2. 1. -> He said that they had been there three months before.
   Cấu trúc câu tường thuật:
  $\textit{→ S + said/told + (that) + S + V(lùi thì)}$
  – Lùi thì: QKĐ -> QKHT
  – Đổi trạng từ chỉ thời gian: Ago -> Before
  2. -> They said that they had visited her that morning.
  – Lùi thì: QKĐ -> QKHT
  (+) $S + Ved/C2$ -> $S + had + Ved/C3$
  – Đổi ngôi: We -> They 
  – Đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn: This -> That
  3. -> Mr. Minh said we didn’t open the laboratory that day.
  – Lùi thì: HTĐ -> QKĐ
  (-) $S + don’t/doesn’t + V-inf + O$ -> $S + didn’t + V-inf$
  – Đổi ngôi: We -> We/They
  – Đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn: Today -> That day.

  Trả lời

Viết một bình luận