Rewrite f, If the ship sank, what would you do? WERE … g) Although it is a good car, it is expensive. IF … h) If you ins

Rewrite
f, If the ship sank, what would you do? WERE

g) Although it is a good car, it is expensive. IF

h) If you insist on smoking so much, of course you feel ill. WILL

1 bình luận về “Rewrite f, If the ship sank, what would you do? WERE … g) Although it is a good car, it is expensive. IF … h) If you ins”

 1. f. sử dụng câu điều kiện đảo ngữ loại 2. Đảo “Were” lên đầu, nếu trong câu có “were” thì đảo were lên, theo sau chủ ngữ sẽ là danh từ, nếu trong câu gốc không có “were” thì dùng to V
  => Were the ship to sink, what would you do?
  g. Even if it’s a good car, it is expensive
  even if = kể cả nếu…
  h. If you insist on smoking so much, of course you will feel ill.
  Câu điều kiện loại 1,  nói về sự thật hiển nhiên.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới