Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them. 33/ The river is too dirty

Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence
printed before them.
33/ The river is too dirty for us to swim in.
Since ________________________________________________
34/ Why dont we go to the countryside this weekend.
I suggest ______________________________________________
35/ Hard work leads to success..
If ____________________________________________________
36/ Lets use public buses instead of motorbikes.
How _________________________________________________

2 bình luận về “Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them. 33/ The river is too dirty”

 1. 33, Since the river is too dirty, we can’t swim in it.
  – Since = Because : bởi vì
  – Since + một mệnh đề
  – Tạm dịch : Vì sông quá bẩn nên chúng tôi không thể bơi trong đó.
  34, I suggest going to the countryside this weekend.
  – Hoặc : I suggest that we ( should) go to the countryside this weekend.
  – Cấu trúc suggest đưa ra lời gợi ý :
  + S + suggest+ V-ing
  + S + suggest + S2 (should) + V
  35, If you work hard, you will be successful.
  – Câu điều kiện loại 1 : Diễn tả 1 điều kiện có thật ở hiện tại và kết quả có thể xảy ra trong tương lai.
  – Cấu trúc : If + S + Vhtđ, S + will/can + V
  – be successful : trở nên thành công
  36, Let’s + V = How about + V-ing ?: đưa ra lời rủ rê.
  – Giải đáp : How about using public buses instead of motorbikes ?

  Trả lời
 2. $33.$ Since the river is too dirty, we can’t swim in.
  $-$ Since + S + V: Bởi vì …
  $-$ Dùng để giải thích nguyên nhân của hành động.
  $-$ “Since” theo sau là một mệnh đề, tức là gồm chủ ngữ và vị ngữ.
  $-$ “Vì con sông quá bẩn, chúng tôi không thể bơi trong đó”.
  $34.$ I suggest going to the countryside this weekend.
  $-$ S + suggest + (not) + V-ing + …
  $-$ “Tôi đề xuất đi về nông thôn vào tuần này”.
  $*$ Hoặc:
  I suggest that we go to the countryside this weekend.
  $-$ $S_{1}$ + suggest + (that) + $S_{2}$ + should + (not) + V (Bare).
  $-$ “Tôi đề xuất rằng chúng tôi đi về nông thôn vào tuần này”.
  $-$ “suggest + V-ing/ mệnh đề chứa should” được dùng khi muốn đưa ra ý kiến, gợi ý hay đề xuất của chúng ta về việc ai đó nên làm gì.
  $35.$ If you work hard, it will lead to success.
  $-$ Câu điều kiện loại $I$: If + Thì hiện tại đơn, S + will/ shall/ can/ may/ should/ must + V (Bare).
  $-$ Dùng để diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
  $-$ “Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nó sẽ dẫn đến thành công”.
  $36.$ How about using public buses instead of motorbikes?
  $-$ Let + O + V (Bare) $=$ How about + V-ing?: Đưa ra gợi ý, đề xuất làm gì.
  $-$ “Hay là sử dụng xe buýt công cộng thay cho xe máy?”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới