Rewrite these sentences so that the meaning stays the same. 1. I dont buy it because I dont have enough money. —-> If I HAD

Rewrite these sentences so that the meaning stays the same.
1. I dont buy it because I dont have enough money.
—-> If I HAD ENOUGH MONEY, I WOULD BUY IT.
2. I dont go out it because I dont have time.
—-> If
3. He will go out. He will buy some bread.
—-> If
4. Im busy right now, so I cant help you.
—-> If
5. Hes very thin, thats why he feels the cold so much.
—-> If
6. I dont have breakfast, so I am hungry now.
—-> If
7. If John played for our football team, we would not lose the game.
—-> Unless
8. If I won a big prize in a lottery, Id give up my job.
—-> Unless
9. If you dont like this one, Ill bring you another.
—-> Unless
10. Ill only help you if you promise to try harder.
—-> Unless
giúp mik vs, chiều nay mik học rùi

2 bình luận về “Rewrite these sentences so that the meaning stays the same. 1. I dont buy it because I dont have enough money. —-> If I HAD”

 1. 1. If I had enough money, I would buy it.
  2. If I had time, I would go out.
  3. If he goes out, he will buy some bread.
  4. If I weren’t busy right now, I could help you.
  5. If he weren’t very thin, he wouldn’t feel the cold so much.
  6. If I had breakfast, I wouldn’t be hungry now.
  7. Unless John played for our football team, we would lose the game.
  8. Unless I won a big prize in a lottery, I’d not give up my job.
  9. Unless you like this one, I’ll bring you another.
  10. Unless you promise to try harder, I will not help you.
  —————
  *Câu điều kiện loại 1 -> Diễn tả giả thiết có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (câu 3, 9, 10)
  +, If clause: Hiện tại đơn
  ( + ) S + V(s/es) + …
  ( – ) S + do/does + not + V-inf
  +, Main clause: S + will/can/may/… + (not) + V-inf
  *Câu điều kiện loại 2 -> Diễn tả giả thiết trái với thực tại
  +, If clause: Quá khứ đơn (Có thể dùng to be “were” với mọi ngôi)
  ( + ) S + Ved/ V2
  ( – ) S + did not/ didn’t + V-inf
  +, Main clause : S + would/could/ might … + (not) + V-inf
  – Unless = If … not: Nếu không
  – Khi viết lại câu:
  +, Mệnh đề chỉ nguyên nhân là mệnh đề điều kiện
  +, Mệnh đề kết quả là mệnh đề chính
  +, Với câu điều kiện loại 2, phải đổi thể

  Trả lời
 2. Câu điều kiện loại 1: diễn tả một giả định có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai:
  If + S + V(hiện tại đơn), S + will/can/may + Vinf + O
  Câu điều kiện loại 2: diễn tả một giả định ko có thật ở hiện tại (thường câu gốc dùng thì hiện tại):
  If + S + V2/ed (be -> were), S + would/could/might + Vinf + O
  Unless = If … not: nếu ko
  _______________________________________________
  2, If I had time, I would go out.
  3, If he doesn’t go out, he won’t buy any bread.
  4, If I were not busy now, I could help you.
  5, If he weren’t very thin, he would not feel cold so much.
  6, If I had breakfast, I would not be hungry now.
  7, Unless John played for our football team, we would lose the game.
  8, Unless I didn’t win a big prize in a lottery, I’d give up my job.
  9, Unless you like this one, I’ll bring you another.
  10, Unless you promise to try harder, I won’t help you.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới