sắp xếp ạ 1his brother/tall/enough/play/basketball 2 my mother/ask/me/eat/healthy food 3 you/ have/ a bad cold/for a week 4

sắp xếp ạ
1his brother/tall/enough/play/basketball
2 my mother/ask/me/eat/healthy food
3 you/ have/ a bad cold/for a week
4 lan/love/play/badminton/but she/ not like/wash/up

2 bình luận về “sắp xếp ạ 1his brother/tall/enough/play/basketball 2 my mother/ask/me/eat/healthy food 3 you/ have/ a bad cold/for a week 4”

 1. 1. His brother is tall enough to play basketball.
  -> $\text{S + tobe + enough + adj + (for sb) + to V}$
  2. My mother asks me to eat healthy food.
  -> Hành động diễn ra thường xuyên (thường xuyên hỏi) -> thì HTĐ
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  – ask sb to V: yêu cầu ai làm gì
  3. You have had a bad cold for a week.
  -> for a week -> thì HTHT
  $\text{(+) S + have/has + P2}$
  4. Lan loves playing badminton but she doesn’t like washing up.
  -> love/like + V-ing
  -> but + mệnh đề tương phản
  -> Nói về sở thích của ai đo -> thì HTĐ
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  $\text{(-) S + do/does + not + V-bare}$
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. 1. His brother is tall enough to play football
  – Cấu trúc: S + be + adj + enough + (for sb) + to V
  2. My mother asks me to eat healthy food 
  – Cấu trúc: ask sb to do sth: hỏi ai làm gì 
  3. Have you had a bad cold for a week?
  – Cấu trúc: Have/has + S + Vpp + …?
  4. Lam love playing badminton but she doesn’t like washing up
  – Cấu trúc: love/like + V-ing: thích cái gì 

  Trả lời

Viết một bình luận