Science and technology make our life better. Do you think so?

Science and technology make our life better. Do you think so?

1 bình luận về “Science and technology make our life better. Do you think so?”

  1. Yes, of course! Science and technology improve our lives by making things easier, faster, and more convenient. For example, we can communicate with people all over the world instantly, access vast amounts of information quickly, and travel to faraway places in a matter of hours. Medical advances have also led to better treatments and cures for diseases, and modern transportation and infrastructure have made our daily lives more comfortable and efficient. Overall, science and technology play a crucial role in enhancing our quality of life.
    Dịch:
    Đương nhiên rồi! Khoa học và công nghệ cải thiện cuộc sống của chúng ta bằng cách làm cho mọi thứ dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Ví dụ, chúng ta có thể giao tiếp với mọi người trên toàn thế giới ngay lập tức, truy cập thông tin lớn nhanh chóng và đi đến những nơi xa xôi trong vài giờ. Những tiến bộ y tế cũng đã dẫn đến những liệu pháp và phương pháp điều trị tốt hơn cho các bệnh, và các phương tiện vận tải hiện đại và hạ tầng đã làm cuộc sống hàng ngày của chúng ta thoải mái và hiệu quả hơn. Tổng kết lại thì khoa học và công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta.

    Trả lời

Viết một bình luận