(Second conditional) If José (not/speak)______________good French,he(not/move)____________to Paris

(Second conditional) If José (not/speak)______________good French,he(not/move)____________to Paris

2 bình luận về “(Second conditional) If José (not/speak)______________good French,he(not/move)____________to Paris”

 1. If Jose didn’t speak good Frech, he wouldn’t move to Paris 
  Điều kiện thứ hai sử dụng thì quá khứ đơn sau if, then ‘would’ và infinitive:
  • if + quá khứ đơn, … would + infinitive
   

  Trả lời
 2. đáp án: If Jose didn”t speak good Frech, he wouldn”t move to Pariis
  Second conditional(câu đk loại 2:  If+quá khứ đơn, would/could/should+V0
     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới