She/ appear/ be worried/ something

She/ appear/ be worried/ something

2 bình luận về “She/ appear/ be worried/ something”

 1. $\text{Answer: She appears to be worried about something.}$
  GT:
  +) appear to V: dường như làm gì
  +) be worried about something: lo lắng về cái gì
  color[black][#ANGELRED]
  color[gold][#THANHAI1112008]

  Trả lời
 2. -> She appears to be worried about something..
  – Thì hiện tại đơn với động từ thường:
  (+) S + V(s/es) + O
  Do chủ ngữ “she” nên động từ chia số ít; appear -> appears
  – Appear to be + adj: như kiểu …
  – Be worried about sth: lo lắng về cái gì
  – Dịch: Cô ấy như kiểu lo lắng về cái gì.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới