She/know/Nam/your years (dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh) Helpppp

She/know/Nam/your years (dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh)
Helpppp

2 bình luận về “She/know/Nam/your years (dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh) Helpppp”

 1. Answer : She has known Nam for four years
  / Sửa đề : Your -> Four /
  – Thì hiện tại hoàn thành : 
  -> S + have/has + V3 / Ved + …
  – Chủ ngữ “she” số ít + has
  – Know $\xrightarrow{\text{Cột 3}}$ Known
  – Know + sb : Biết đến ai
  – Since + mốc thời gian ; For + Khoảng thời gian
  – “Four years” là khoảng thời gian -> Dùng “for”
  – Dịch : Cô ấy đã biết đến Nam trong 4 năm
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận