She was very tired.She couldn’t walk any further. Dùng với enough

She was very tired.She couldn’t walk any further.
Dùng với enough

2 bình luận về “She was very tired.She couldn’t walk any further. Dùng với enough”

 1. Giải đáp: She was tired enough to walk any further
  [Cô ấy mệt mỏi đến mức không thể đi xa hơn được nữa.]
  @ Cấu trúc enough: S + be + adj + enough + (for sb) + to V
  @ Quá khứ đơn: S + was/were + adj/N + …
  – Cùng chủ ngữ She → lược bỏ for her
  \text{#Rain}

  Trả lời
 2. → She was tired enough to walk any futher
  ↔ Form: Adj + Enough
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  text(@huythanhle)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới