Sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh  (1). I/watch TV/8p.m yesterday. (2).At this time last year/they/work/HCM city. (3

Sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh 
(1). I/watch TV/8p.m yesterday.
(2).At this time last year/they/work/HCM city.
(3).He/ride/ his bike /every afternoon.
(4). At the moment /my dad/ walk /around the city.
(5) We /have/ exam /next week.
(6). Lan/ go/ sleep/ ten / everyday.
(7). I /not do /homework/ last night.
(8). They /not stay/ hotel / one week ago.
(9). You/ like/ learn /Math?
(10). What /you/ do /5p.m yesterday?

2 bình luận về “Sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh  (1). I/watch TV/8p.m yesterday. (2).At this time last year/they/work/HCM city. (3”

 1. 1. I was watching at 8 p.m yesterday.
  – at 8 p.m yesterday: dấu hiệu thì QKTD
  – Câu khẳng định ( thì QKTD): S+ was/ were+ Ving
  2. At this time last year, they were working in HCM City.
  – at this time last year: dấu hiệu thì QKTD
  3. He rides his bike every afternoon.
  – every afternoon: dấu hiệu thì HTĐ
  – Câu khẳng định ( thì HTĐ): S( số ít)+ Vs/ es
  4. At the moment, my dad is walking around the city.
  – at the moment: dấu hiệu thì HTTD
  – Câu khẳng định ( thì HTTD): S+ is/ am/ are+ Ving
  5. We are having an exam next week.
  – next week là dấu hiệu thì TLĐ, nhưng thì HTTD diễn tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong TL => chia HTTD
  6. Lan goes to sleep at ten p.m everyday.
  – everyday: dấu hiệu thì HTĐ
  7. I didn’t do my homework last night.
  – last night: dấu hiệu thì QKĐ
  – Câu phủ định ( thì QKĐ): S+ didn’t+ V
  8. They didn’t stay at the hotel one week ago.
  – on week ago: dấu hiệu thì QKĐ
  9. Do you like learning Math?
  – Thì HTĐ diễn tả sở thích
  – Câu nghi vấn ( thì HTĐ): Do/ Does+ S+ V+…?
  – like+ Ving: thích làm gì
  10. What were you doing at 5 p. yesterday?
  – at 5 p.m yesterday: dấu hiệu thì QKTD
  – Câu nghi vấn ( thì QKTD): (Wh-question)+ was/ were+ S+ Ving+…?

  Trả lời
 2. 1. I was watching TV at 8p.m yesterday.
  2. At this time last year, they were working in HCM city.
  3. He rides his bike every afternoon.
  4. At the moment, my dad is walking around the city.
  5. We are having an exam next week.
  6. Lan goes to sleep at ten every day.
  7. I didn’t do my homework last night.
  8. They didn’t stay at the hotel one week ago.
  9. Do you like learning Math?
  10. What were you doing at 5p.m yesterday?
  ————————-
  @ Hiện Tại Đơn
  (+) S + V(s/es)
  (-) S + Don’t/Doesn’t + V_Inf
  (?) Do/Does + S + V_Inf ?
  DHNB: Always, sometimes, never, once a week, every day, …
  @ Qúa Khứ Đơn
  (+) S + V2/V_ed
  (-) S + Didn’t + V_Inf
  (?) Did + S + V_Inf ?
  DHNB: yesterday, last night/week/…, ago, in + khoảng thời gian trong quá khứ, …
  @ Qúa Khứ Tiếp Diễn
  (+) S + Was/Were + V_ing
  (-) S + Wasn’t/Weren’t + V_ing +…
  (?) Wh_word + Was/Were + S + V_ing +… ?
  DHNB: At that time, at this time, in the past, …
  text[#Dream]

  Trả lời

Viết một bình luận