The bench would collapse if they……..on it A. stood B. stand C. standing D. stands

The bench would collapse if they……..on it
A. stood
B. stand
C. standing
D. stands

2 bình luận về “The bench would collapse if they……..on it A. stood B. stand C. standing D. stands”

  1. Giải đáp: A
    Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…
    Dịch câu: Cành cây sẽ gãy nếu như họ đứng lên nó

    Trả lời

Viết một bình luận