The boy is not . to lift the table. A. enough strong B. strong too C. strong enough D. strongly

The boy is not . to lift the table.
A. enough strong B. strong too C. strong enough D. strongly

2 bình luận về “The boy is not . to lift the table. A. enough strong B. strong too C. strong enough D. strongly”

 1. Giải đáp: $C^{}$ 
  $-^{}$ Cấu trúc “Enough … to”: Đủ để làm gì
  $→^{}$ S + be + (not) + enough + Adj + to + V(inf)
  $-^{}$ Dịch: Cậu bé không đủ khỏe để nâng cái bàn.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời
 2. The boy is not….to lift the table.
  ->Answer : C strong enough
  =>Form : S + be not + Adj enough + to V_inf : Ai không đủ…để làm gì..
  – Dịch : Cậu bé không đủ khỏe để nâng chiếc bàn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới