The computer was expensive; however, we bought it. A. Although the computer was expensive, but we bought it. B.Despite the ex

The computer was expensive; however, we bought it.
A. Although the computer was expensive, but we bought it.
B.Despite the expensive computer, we bought it.
C. Despite the computer was expensive, we bought it.

2 bình luận về “The computer was expensive; however, we bought it. A. Although the computer was expensive, but we bought it. B.Despite the ex”

 1. The computer was expensive; however, we bought it.
  A. Although the computer was expensive, but we bought it.
  B.Despite the expensive computer, we bought it.
  C. Despite the computer was expensive, we bought it.
  Giải thích:
  câu The computer was expensive; however, we bought it. là câu mặc dù do có however
  câu A sai do có 2 từ là although và but ( do có although thì ko có but và ngược lại)
  câu b đúng do chúng có despite là mặc dù , câu trên có 2 mệnh đề khác chủ ngữ => dùng noun phrase (cụm danh từ)
  câu c sai mặc dù có despite là mặc dù, nhưng câu trên có 2 mệnh đề khác chủ ngữ nên dùng noun phrase (cụm danh từ) nhưng câu này không dùng mà dùng sv , sv

  Trả lời
 2. Answer : B 
  – however : tuy nhiên , ấy thế mà 
  – Mệnh đề 1 ; however/nevertheless + mệnh đề 2 
  – Despite/In spite of : mặc dù
  – Despite/In spite of + N/V-ing , mệnh đề 
  – Mệnh đề bao gồm chủ ngữ , động từ và tân ngữ
  – Dùng để liên kết mệnh đề có sự đối lập với nhau 
  – (mạo từ) + adj + N 
  – S + be + adj/N (Chủ ngữ + tobe + tính từ/danh từ) 
  – Thì Quá Khứ Đơn : S + Ved/V2 + O 
  – Giải đáp A -> Although và but nghĩa tương đương nhau dùng để chỉ về sự đối lập giữa sự việc nào đó nhưng không thể ở cùng một mệnh đề (Nếu dùng Although thì đã bổ nghĩa cho vế sau rồi nên không cần dùng but nữa)
  – Giải đáp C -> Sau despite là danh từ/cụm danh từ/V-ing (“The computer was expensive” là 1 mệnh đề) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới