the examiner/have/says/we/leave/when/we/may/finished

the examiner/have/says/we/leave/when/we/may/finished

2 bình luận về “the examiner/have/says/we/leave/when/we/may/finished”

  1. Giải đáp: The examiner says we may leave when we have finished.
    -> may + V-bare: có thể/có lẽ làm gì/như thế nào
    -> when + clause: khi …
    -> thì HTHT: (+) S + have/has + P2

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới