”The flim began at sven o’clock” He said ( làm và giải thích cảm ơn nhiều ạ)

”The flim began at sven o’clock” He said ( làm và giải thích cảm ơn nhiều ạ)

2 bình luận về “”The flim began at sven o’clock” He said ( làm và giải thích cảm ơn nhiều ạ)”

 1. => He said the film had begun at seven o’clock.
  – Câu tường thuật dạng câu kể
  – Cấu trúc: S + said/said to (sb)/told (sb)/…. + (that) + S + V lùi thì
  – Thì QKD (began là V2 của begin) -> Thì QKHT (had + VpII) – lùi thì
  – begin (V-inf) -> began (V2) -> begun (VpII) => had begun 
  Tạm Dịch: Anh ấy nói rằng bộ phim đã bắt đầu lúc 7 giờ. 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  He said (that) the film had begun at seven o’clock
  -> Câu trần thuật gián tiếp: 
  -> S + said (to sb)/ told sb (that) + S + V(lùi thì)
  -> Thì Quá khứ đơn: (+) S + Ved/ V2 -> Thì Quá khứ hoàn thành: (+) S + had + PII
  -> begin -> began -> begun

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới