the last time he met her was in 2005 `->`he hasn’t

the last time he met her was in 2005
`->`he hasn’t

2 bình luận về “the last time he met her was in 2005 `->`he hasn’t”

 1. $\text{The last time he met her was in 2005.}$
        →$He$ $hasn’t$ $met$ $her$ $since$ $2005.$
      $\text{Viết lại giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn}$
      $\text{Công thức : The last time+S+Ved…+was+time}$
                        $\text{→S+have +(never/not)+Vp2…+since+time/for+time}$
                        

  Trả lời
 2. đáp án: he hasn’t met her since 2005
  + chuyển QKĐ => HTTH:
  $#the last time +S+V2/ed+tân ngữ chỉ thời gian quá khứ$
  $#chuyển thành: S+hasn’t/haven’t+V3/ed+since/for + time$
  + in 2005 là mốc time => dùng since

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới