The patient will not recover unless he………………….an operation A. had undergone B. would undergo C. undergoes D. wa

The patient will not recover unless he………………….an operation
A. had undergone
B. would undergo
C. undergoes
D. was undergoing

2 bình luận về “The patient will not recover unless he………………….an operation A. had undergone B. would undergo C. undergoes D. wa”

  1. Giải đáp: C
    Câu điều kiện loại 1 ( diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai) :  If + S + V ( hiện tại ),  S + will / won’t + V unless 
    Unless = if not: nếu không
    TẠM DỊCH:  Bệnh nhân sẽ không qua khỏi trừ khi trải qua một cuộc phẫu thuật

    Trả lời

Viết một bình luận